งานตรวจสอบภายใน
Username :
Password :
 
 
   
 

วิสัยทัศน

*********************************
    ป่าระกำน่าอยู่                       เชิดชูคุณธรรม
    ก้าวล้ำการศึกษา                       พัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจมั่นคง                         ชุมชนเข้มแข็ง
 
พันธกิจ
**********************************

พันธกิจหลักการพัฒนา
 

1.  แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคและบริโภค 
2.  ปรับปรุงถนนหนทางให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก 
3.  จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
4.  ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ท้องตลาด 
6.  ส่งเสริมการทำอาชีพ  เสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
7.  ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ เด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส 
8   ส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด 
9.  แก้ไขปัญหายาเสพติด 
10.  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การศึกษาให้แก่เด็กในท้องถิ่น 
11.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  1. ให้ชุมชนมีความเข็มแข็งลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
2. การคมนาคมเพียงพอ สะดวกรวดเร็ว
3. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
4. จัดการศึกษาสร้างคุณภาพ พัฒนาสังคมและท้องถิ่น
5. ราษฎรมีงานทำและมีรายได้เพียงพอ
6. ให้ราษฎรเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
7. ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอกับความต้องการ
8. สร้างกลไกในสังคมไว้ตรวจสอบทุจริตคอร์รับชั่นและให้เกิดการบริหา
รจัดการที่ดี
9. ป้องกันและช่วยเหลือราษฎรที่ประสบสาธารณภัย