งานตรวจสอบภายใน
Username :
Password :
 
 
 
 
นายสมโชค ศรีรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายภักดี หนูทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสิทธิยา เงินคีรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางเฉลิมรัตน์ สุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววิไลวรรณ วงศ์เมฆ
ผู้อำนวยการกองคลัง