งานตรวจสอบภายใน
Username :
Password :
 
 
 
กองช่าง
 
นายสิทธิยา เงินคีรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกิตติชัย อินทมะโน
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวิทยา คลอดเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุพจน์ บัวเดช
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสนธยา ช่วยเกื้อ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายณรงค์ชัย บัวบุญ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายอภิชิต หนูคง
พนักงานผลิตน้ำประปา