งานตรวจสอบภายใน
Username :
Password :
 
 
สำนักปลัด
 
นายสมโชค ศรีรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายภักดี หนูทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเฉลิมรัตน์ สุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพิทยาพัฒน์ ทัศนวิสุทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวรัตนันน์ ฉายารักษ์
นิติกรปฏิบัติการ
นายธีรพงษ์ ลิ่มพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนิลวรรณ เมฆโซ่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจรรยา รัตนวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางลดารัตน์ หนูทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายวิรพงค์ สนธิเมือง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเกิด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชลธิชา จุรุพันธ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสรรชัย สุจเสน
พนักงานขับรถยนต์
นางสมทรง หนูแดง
คนงาน
นายภาณุวัฒน์ เพชรขำ
คนงาน
นายธานี เกลี้ยงเกตุ
ยาม