งานตรวจสอบภายใน
Username :
Password :
 
 
 
นายประเทือง ทองมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
โทร 085-4433089
นายสมบูรณ์ รักบางบูรณ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
โทร 088-3839193
นายสมชาย จันทร์เอียด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
โทร 088-0503938
นายทิชาพันธ์ สุขมงคล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
โทร 085-9111493
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
.
นายสมโชค ศรีรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
e-mail:somchock2651@gmail.com
นายภักดี หนูทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
e-mail:shinee.not-ufo@hotmail.com