งานตรวจสอบภายใน
Username :
Password :
 
 
 
นางสาววงเดือน รักบางบูรณ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
โทร 089-9093365
นายบำเพ็ญ เงินคีรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
โทร 08-4441-5132
นายสมโชค ศรีรอด
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
โทร 08-0384-2651
นายทนงชัย นวลนิ่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ม.1
โทร 081-2972757
นายจรวย เถาว์ชู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ม.2
โทร 064-0024745
นายอุเทน ทิพย์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ม.3
โทร 089-6878461
นายปกรณ์ รัตนพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ม.4
โทร 098-7091891
นายแฉล้ม เพชรเกลี้ยง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ม.5
โทร 087-8934620
นายกรีฑา สุจเสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ม.6
โทร 064-8069257
นางสาวชรัษดา ทองบางพระ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ม.7
โทร 083-6366665
นายบำเพ็ญ เงินคีรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ม.8
โทร 08-4441-5132
นายสมเกียรติ ฤทธิขาบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ม.9
โทร 081-7281173
นางสาววงเดือน รักบางบูรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ม.10
โทร 089-9093365
นายสมพงศ์ คงทองเอียด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ม.11
โทร 093-6767845