งานตรวจสอบภายใน
Username :
Password :
 
 
 
           ตามประวัติที่เล่ากันมาว่า เดิมทีในพื้นที่ของตำบลป่าระกำมีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเต็มบริเวณเป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองไหลผ่านพื้นที่ 2 สาย มีป่าเป็นลักษณะป่าโปร่ง มีต้นหญ้าชนิดหนึ่งคล้ายต้นอ้อย แต่ขนาดลำต้นเล็กกว่าขึ้นโดยทั่วไปเต็มพื้นที่ ต้นหญ้าดังกล่าวชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “ต้นระกำ”

           ต่อมามีราษฎรมาอาศัยมากขึ้น ราษฎรได้ตัดถางต้นระกำและต้นไม้เพื่อใช้เป็นที่ทำกินและเป็นที่อยู่อาศัย ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน/ตำบล และพร้อมกันตั้งชื่อตำบลแห่งนี้ว่า “ตำบลป่าระกำ”

           สมัยก่อนตำบลป่าระกำ เคยได้ชื่อว่าเป็นตำบลอู่ข้าว อู่น้ำ ของอำเภอปากพนังปัจจุบันการทำนาลดน้อยลงมาก เนื่องจากราษฎรหันมาประกอบอาชีพอื่น ๆ เพราะเหตุว่าการทำนาได้ผลผลิตน้อย ราคาตกต่ำ ระบบชลประทานยังไม่เอื้ออำนวยมากนัก แรงงานในภาคเกษตรมีน้อยเพราะแรงงานในวัยหนุ่มสาวนิยมออกไปหางานทำต่างถิ่น ต่างพื้นที่ ต่างอำเภอและต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร

สภาพแวดล้อมของตำบลป่าระกำ ยังเป็นแบบชนบทโดยทั่วไป ไม่มีผลกระทบจากมลพิษอากาศบริสุทธิ์ พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก การตั้งบ้านเรือนของราษฎรกระจัดกระจายขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีลำคลองไหลผ่านพื้นที่จำนวน 2 สาย คือคลองเหมก และคลองป่าระกำ ซึ่งเป็นลำคลองที่เกิดตามธรรมชาติ