คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ป่าระกำ ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
วันนี้ :
29 คน
เมื่อวาน :
38 คน
เดือนนี้ :
682 คน
เดือนที่แล้ว :
813 คน
ปีนี้ :
2,951 คน
ปีที่แล้ว :
2 คน
ทั้งหมด :
2,953 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.146.33.241
13 มีนาคม พ.ศ.2560
Username :
Password :
 
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 
การคมนาคม
  การศึกษา
            - โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
            - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
            - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
            - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
            - วัด (สำนักสงฆ์) 4 แห่ง
            - มัสยิด - แห่ง
            - ศาลเจ้า - แห่ง

การสาธารณสุข
            - สถานีอนามัยประจำตำบล (หมู่บ้าน) 1 แห่ง
            - สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
            - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
            - โรงพยาบาลตำบล 1 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            - ป้อมยามตำรวจ/ที่พักสายตำรวจ 1 แห่ง
            - สถานีดับเพลิง - แห่ง
  การปกครอง
 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ตำแหน่ง

จำนวน
ครัวเรือน

ประชากร (ผู้ชาย)

ประชากร (ผู้หญิง)

ประชากร (รวม)

1

บ้านดอนสำราญ

นายส่อง  ไชยสุวรรณ

ผู้ใหญ่บ้าน

145

311

277

588

2

บ้านบางสุขี

นายเสน่ห์  ชูช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน

120

239

255

494

3

บ้านหัวป่าขลู่

นายสิทธิชัย  คงใหญ่

ผู้ใหญ่บ้าน

135

238

267

505

4

บ้านป่าระกำ

นายนิพนธ์  จันทร์เอียด

ผู้ใหญ่บ้าน

95

175

190

365

5

บ้านในไร่

นายอำนวย  ทองมี

ผู้ใหญ่บ้าน

135

267

270

537

6

บ้านป่าระกำ

นายสนธยา  จันทพันธ์

กำนัน

85

170

163

333

7

บ้านหนองดี

นายเฉลียว  แซ่ตั้น

ผู้ใหญ่บ้าน

45

103

96

199

8

บ้านหัวทองหลาง

นายประเสริฐ  ทองอุ่น

ผู้ใหญ่บ้าน

85

149

177

326

9

บ้านบางสิบบาท

นายสุรพงศ์  นาคสุวรรณ

ผู้ใหญ่บ้าน

135

285

295

580

10

บ้านหัวลำพู

นายสมบูรณ์  รักบางบูรณ์

ผู้ใหญ่บ้าน

75

170

161

331

11

บ้านเหมก

นายจรูญ  แดงขาว

ผู้ใหญ่บ้าน

95

204

174

378

รวม

1,150

2,311

2,325

4,636

 

ข้อมูล ณ  กันยายน 2554
*ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอปากพนัง