งานตรวจสอบภายใน
Username :
Password :
 
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 
การคมนาคม
  การศึกษา
            - โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
            - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
            - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
            - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
            - วัด (สำนักสงฆ์) 4 แห่ง
            - มัสยิด - แห่ง
            - ศาลเจ้า - แห่ง

การสาธารณสุข
            - สถานีอนามัยประจำตำบล (หมู่บ้าน) 1 แห่ง
            - สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
            - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
            - โรงพยาบาลตำบล 1 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            - ป้อมยามตำรวจ/ที่พักสายตำรวจ 1 แห่ง
            - สถานีดับเพลิง - แห่ง
  การปกครอง
 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ตำแหน่ง

จำนวน
ครัวเรือน

ประชากร (ผู้ชาย)

ประชากร (ผู้หญิง)

ประชากร (รวม)

1

บ้านดอนสำราญ

นางชะอ้อน รอดขวัญ

ผู้ใหญ่บ้าน

172

308

278

586

2

บ้านบางสุขี

นายเสน่ห์  ชูช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน

161

235

248

483

3

บ้านหัวป่าขลู่

นายสิทธิชัย  คงใหญ่

ผู้ใหญ่บ้าน

165

232

261

493

4

บ้านป่าระกำ

นางสาวสุทิศา อักษรสิทธิ์

ผู้ใหญ่บ้าน

111

173

185

258

5

บ้านในไร่

นายพัทยา ทองมี

ผู้ใหญ่บ้าน

152

254

275

529

6

บ้านป่าระกำ

นายสนธยา  จันทพันธ์

กำนัน

94

163

156

319

7

บ้านหนองดี

นายเฉลียว  แซ่ตั้น

ผู้ใหญ่บ้าน

76

105

89

194

8

บ้านหัวทองหลาง

นายประเสริฐ  ทองอุ่น

ผู้ใหญ่บ้าน

83

141

164

305

9

บ้านบางสิบบาท

นายสุรพงศ์  นาคสุวรรณ

ผู้ใหญ่บ้าน

180

264

276

540

10

บ้านหัวลำพู

นางสาวยอแสง  รักบางบูรณ์

ผู้ใหญ่บ้าน

90

156

157

313

11

บ้านเหมก

นายจรวย เสนา

ผู้ใหญ่บ้าน

105

207

163

370

รวม

1,389

2,238

2,252

4,390

 

ข้อมูล ณ  กันยายน 2554
*ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอปากพนัง