งานตรวจสอบภายใน
Username :
Password :
 
 
ลักษณะทางสังคม
ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  การคมนาคม
            มีถนนลาดยางเชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง แต่ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรังทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ในทุกฤดูกาล
            - ถนนลาดยาง จำนวน 8 สาย
            - ถนนลูกรัง จำนวน 14 สาย
            - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 สาย
            - ถนนหินคลุก จำนวน 28 สาย

การโทรคมนาคม
            - จำนวนตู้โทรศัพท์สาธารณะ 18 ตู้
            - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง

การไฟฟ้า
            องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ มีนโยบายในการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน โดยงบประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปากพนัง ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน
            - ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 6 ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
            - ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 6 สาย
            - บึง หนอง และอื่น ๆ 3 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
            - ฝาย/เหมือง 20 แห่ง
            - บ่อน้ำตื้น 12 แห่ง
            - บ่อโยก - แห่ง
            - สระน้ำเพื่อการเกษตร 2 แห่ง
            - ประปา 3 แห่ง