งานตรวจสอบภายใน
Username :
Password :
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ
อาชีพ
             ราษฎรในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา เพาะปลูก
และทำไร่นาส่วนผสม และเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร เป็ด ไก่
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
 

-  โรงงานอุตสาหกรรม                                -          แห่ง
-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                     2         แห่ง
-  โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร                   -          แห่ง
-  ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง                                  -         แห่ง
-  โรงสีข้าว                                                5         แห่ง
-  โรงแรม/รีสอร์ท                                     -          แห่ง