งานตรวจสอบภายใน
Username :
Password :
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
ที่ตั้ง
 

       องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอำเภอปากพนังมีระยะทางห่างจากอำเภอปากพนัง    ประมาณ  20  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ  25 กิโลเมตร
มีเขตพื้นที่ติดต่อกับ อบต. ใกล้เคียง ดังนี้
           ทิศเหนือ               ติดต่อกับ               อบต.เกาะทวด และ อบต.บ้านใหม่
           ทิศใต้                   ติดต่อกับ               อบต.เชียรเขา อำเภอเชียรใหญ่
           ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ               อบต.เกาะทวด
           ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ               อบต.บางศาลา

   
เนื้อที่
         องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ   มีจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  27.72   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  17,327   ไร่
   
ลักษณะภูมิประเทศ
         สภาพพื้นที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ   เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม  มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองป่าระกำ คลองบางไทร  คลองหัวป่าขลู่ เป็นต้น
   
จำนวนหมู่บ้าน
                     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ มีทั้งหมด  11 หมู่บ้าน 
                         หมู่ที่  1  บ้านดอนสำราญ   นางชะอ้อน รอดขวัญ   เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                         หมู่ที่  2  บ้านบางสุขขี   นายเสน่ห์  ชูช่วย      เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                         หมู่ที่  3   บ้านหัวป่าขลู่   นายสิทธิชัย  คงใหญ่     เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                         หมู่ที่  4   บ้านป่าระกำ   นางสาวสุทิศา อักษรสิทธิ์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                         หมู่ที่  5    บ้านในไร่  นายพัทยา ทองมี   เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                         หมู่ที่  6    บ้านป่าระกำ  นายสนธยา   จันทพันธ์      เป็นกำนันตำบลป่าระกำ
                         หมู่ที่  7   บ้านหนองดี   นายเฉลียว  แซ่ตั้น  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                         หมูที่  8   บ้านหัวทองหลาง   นายประเสริฐ  ทองอุ่น    เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                         หมู่ที่  9   บ้านบางสิบบาท  นายสุรพงศ์  นาคสุวรรณ    เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                         หมู่ที่  10  บ้านหัวลำพู  นางสาวยอแสง  รักบางบูรณ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                         หมู่ที่  11  บ้านเหมก  นายจรวย เสนา   เป็นผู้ใหญ่บ้าน
   
จำนวนประชากร
 

ประชากรทั้งสิ้น   4,490   คน
                        -  ชาย    จำนวน   2,238    คน
                        -  หญิง   จำนวน   2,252   คน